ࡱ> ~ !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}Root Entry F 1 SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8WordDocument8| Oh+0 $,4Administrator Normal.dotmY_@HacO@ O1@IA1 @I=WPS Office_11.1.0.11045_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX`h px 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.1.0.11045!489A983C41F54E2BABF2562FE380800A0Tablej!Data 4WpsCustomData P"KSKS8|t TV ^ NH!\! h!$!hJl0 ^gS2019t^\uy|alDnS)R(uteScۏyv ~glQJT N0yvW,g`Q 10yvStl^g"bhǑ--2021-104 20yv Ty^gS2019t^\uy|alDnS)R(uteScۏyv 30Ǒ-e_lQ_bh 40Ǒ-lQJTS^eg2021t^10g15e 50ċ[eg2021t^11g08e N0bN`Q SSǑ-Q[O^FU Ty0W @W-NhёUSMO NS ^gS2019t^\uy|alDnS)R(uteScۏyvNS kǑ-nUSQhQ萅Q[lWSwIQQ^Q{] z gPlQS SzfGzfQg68S 5830347.7 CQ^S Ty]gyv~t(ϑBl1^gSgrSQgr gPlQS|alYn:S^T T~{KNew90eS)YQ NgЏMb T*,X@,:_0J 56\].U@.c0J B*ph333>**O!*hover240J 8O18green0J B*phXCJaJ&OA&gb-jt0J 6OQ6red20J B*phCJaJ6Oa6red30J B*phCJaJ,Oq,fl2 0J B*phfff6O6blue0J B* phqCJaJ8O8right0J B*phCJaJ2O2right1 0J B*phDODactive10J B*phfH@q +z"O"fr40J *O*fl 0J B*phfff&O&hover0J 4O4red0J B*phCJaJ6O6red10J B*phCJaJDODactive30J B*phfH@q +zBO!Bactive0J B*phfH@q +z*O1*hover230J OA fr0J POQP menutitle&0J B*ph333CJaJehrROaR menutitle1&0J B*ph333CJaJehr"Oq"l_20J $O$l_210J $O$l_140J "O"l_50J &O&l_1110J JOJ color_cdyy0J B*phehr@O@ icon_xglc0J ehr8O8focus30J B*ph5\"O"l_60J $O$l_610J DOD icon_cxktbr0J ehr(O!(close60J @O1@ icon_xzry0J ehr"OA"l_00J "OQ"l_80J $Oa$l_100J &Oq&l_1010J $O$l_120J &O&l_1210J @O@ icon_lzrz0J ehr@O@ icon_gzkj0J ehr"O"l_10J $O$l_110J "O"l_30J $O$l_310J "O"l_40J $O$l_410J $O!$l_15u >g\ NQSt Ǒ-N^S_6e0R(uKNew7*N]\OeQ\OQT{ Y,(uN[(uYta g_bǑ-N*g(Wĉ[veQ\OQT{ Yv,(uNS(Wĉ[eQN~ Nb__TyvL?evcwcQbɋ0_\^lQqQDnNfOo`Q͑eNh-N g?e^Ǒ-yv(u0bɋe,g*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]JxzLE 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] @ B N P S 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]P T V ^ ` j l r t ɚd]. 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]t | ~ ɚd]. 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] ɚd]. 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] ²un?\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]56o(mH sH nHtH\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]56o(mH sH nHtH\] 56\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]  & ( ͞h6bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehr jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehr jmH sH nHtH_H\]( * , . 0 B D F H J ɹY*\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] J L P R V X \ ^ b d ɶQJ:(#PJo(56mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] d l n v z | ~ ɚQJ 56\]DB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*ehr\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] {LE 56\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrmH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56mH sH nHtH\]56mH sH nHtH\] 56\]56o(mH sH nHtH\] ȑZ#mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]   ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]    " $ & ( ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ( * , . 0 2 4 6 8 | ~ ۵[TM=6/ 56\] 56\]56o(mH sH nHtH\] 56\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] Ͽ_9KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] ְ]7KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]    " Ҭ`:3 $B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]" & ( , . 4 6 < > F J ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] J L N P R T XZƠ|tg`:3 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 jo(\]U56o(\]56 j\]U 56\]56 j\]U 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ ۷zjX2+ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]#PJo(56mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬxRKGB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]  DFҬxqaQA.%56 jo(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] FXZ\^`bz|ổoI QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] 56\]56o(mH sH nHtH\]|~Ҭ]4QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]Ҭ`:3 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]ٳg`M 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] $(*ҬxRK8$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] *,.024Z\^z|~^81 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56o(mH sH nHtH\] 56\]56 jo(\]U56o(\]56 j\]U 56\]56 j\]U 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ۵[T. 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬzTM 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] &(*,.HJʤ~X/QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] 56\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\] JLNPz|~Ҭ]70 56o(mH sH nHtH\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]Ψ\UBKB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] ˥xqKD1$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] c\8GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]56o(mH sH nHtH\] 56\]56 jo(\]U56o(\]56 j\]U 56\]56 j\]U 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] $&°]V0) 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]#PJo(56mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] &,.68<@BDFHҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] HJLNPRTVXZҬ[T. 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] Z\^`˻^81 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] 56\]56o(mH sH nHtH\] 56\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]  &(ٰ]756 j\]56o(mH sH nHtH\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\](*,.046<>BҬlF?KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] BDJLRT\`bdfh˥xq^81&56 j\]U 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\] hPR^`bѫ\U1GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 jo(\]U56o(\]56 j\]U 56\] Ү[T. 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬxRK% 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ҬxTM 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 46NPR˻mDKB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]QB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KH jmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56o(mH sH nHtH\] 56\]56o(mH sH nHtH\] 56\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] ȾkE>+$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 j\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\] ҬzVO)" 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]  ƿYRB2(56 j\]56o(mH sH nHtH\]56o(mH sH nHtH\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]56 jo(\]U56o(\]56 j\]U 56\]56 j\]U 56\] 56\]KB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]$B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ "24B԰kd-mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\] 56\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\]GB*ph333CJOJQJ^Jo(aJ56>*KHmH sH nHtH_H\] 56\]BDTVŎT 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]sB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq jmH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]sB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq jmH sH nHtH_H\]~S 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]TVfhLE 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]h!!@!B!T!V!T"bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\] 56\]mB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHehrfHq mH sH nHtH_H\]V!p!r!!!Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]!!!!!Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]!!!""Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]"""8":"Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]:"`"b"r"t"Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]t"""""Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]""""""Оo=bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\]bB*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq jmH sH nHtH_H\]\B*ph333CJOJPJQJ^Jo(aJ56>*KHfHq mH sH nHtH_H\].8J1Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]>d[$x\$xa$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]>d[$x\$xa$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]Jz_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^] _Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^] B P _Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]P V ` l q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$Ifl t ~ }:5FfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If }:Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y:?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If ( , . y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If. 0 D F y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfF H J N P y61Ff3Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfP R X ^ d s4?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If$Ifd n x z | ytn$IfFffCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If| y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If >Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$If up5:d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]FfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfGd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]`$If N:d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]:d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]:d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ] q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If   }:5FfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$If $ y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If$ ( . 2 q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If2 6 8 ~ y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If~ y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If)$$If:V44440-)ֈ59 3b&52l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55T55E5k5Ff)$$If:V44440o -)ֈ59 3b&`52l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55T55E5k5Ff3)$$If:V44440Z-)ֈ59 3b& 52l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55T55E5k5Fff)$$If:V44440-)ֈ59 3b& 52l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55T55E5k5Ff)$$If:V 44440)ֈp s&2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440g)ֈp s&`2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff )$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff2 )$$If:V 44440)ֈp s  y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If  " ytn$IfFf Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If" ( . 6 y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If6 > H J L ytn$IfFf2 Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfL N R y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfqlFfeKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If}:5FfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfFZy.Kd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfZ\^`y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If`b|y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifytn$IfFfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If&(*ytn$IfFfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If*.^|y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If|yt)Kd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfFf1Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify:?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifyt1Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfFfdCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If(y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If(*,.y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If.JNPy6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfP|q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ffe)$$If:V 44440)ֈp s&2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440h )ֈp s&`2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff1)$$If:V 44440)ֈp s&2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ffd)$$If:V 444402 )ֈp s&`2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440\)ֈp s& y61FfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifs0Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If$Ifytn$IfFfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If }x-Kd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfFf ?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If&.y:?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If.8>@Dyt1Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfFf0#Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfDHLPy6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfPVZ^q.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If^`y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If(*,i&Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WDd`$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WDd`$If,.246ytn$IfFfc%Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If6>DLy6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfLT^`bytn$IfFfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifbfbq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify61Ff)Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If}:5Ff+Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifq.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfKd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If6y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If6PRy.Kd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff )$$If:V 44440)ֈp s&2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff0#)$$If:V 44440 )ֈp s&`2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ffc%)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff))$$If:V 44440)ֈp s&2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff+)$$If:V 44440Z)ֈp s&`2l2l2l2l2l2l2l2l2y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifytn$IfFf/.Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ify6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$Ifytn$IfFfb0Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If}2Kd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`$If?d[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y6Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If y61Ff2Cd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$IfCd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQ^]$If "4hOd[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Fd[$\$a$$1$$$ $$dN%dO&dPdQVD^]WD`4DV_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]VWOd[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Wd[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQVD^]WD`_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]V_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Vh!_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]!B!V!_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]V!r!!_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]0J &O1&l_1510J "OA"l_70J $OQ$l_710J "Oa"l_90J $Oq$l_910J $O$l_130J &O&l_1310J (O(m-text0J FOF icon_cxkcyry0J ehr@O@ icon_dljg0J ehr,O,swapimg30J ,O,swapimg40J 2O2 searchclose0J 0O0 searchopen0J &O&close0J ,O!,swapimg50J $O1$l_010J &OA&l_1410J $OQ$l_810J TOaT menutitle12&0J B*ph333CJaJehrTOqT menutitle13&0J B*ph333CJaJehr&O&l_1120J 6O6focus0J B*ph5\*O*swapimg0J ,O,swapimg10J $O$l_510J TOT menutitle14&0J B*ph333CJaJehr8O8focus10J B*ph5\(O(close50J &O&l_1420J DODactive20J B*phfH@q +zJP t ( J d ( " J F|*J&HZ(BhBhV!!!":"t""" !"#$%&()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSJ P l . F P d | $ 2 ~ " 6 L Z`*|(.P.DP^ ,6Lb6 4VV!V!!!":"t"""TUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~t G*Ax @Times New Roman-([SOG*Ax @Times New Roman-P([SO3$ *Cx @Arial1 R<(_oŖў AdministratorY_ Qh}TgSgq\(!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[0P)$P2x?z5*@1W=NkUk<0qt | z0( * 3 ?),A-t j r t XXXXXPsxxEntityPWZR_3PsxxEntityZJMD_2 u u @!!!_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]!!"_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]"":"_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]:"b"t"_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]t"""_Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]""""_]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]Od[$\\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D $4$5$6$3$H$$dN%dO&dPdQ^]6. A!#"$%S2P0p18/R l2l2l2l55v 55d55Ff/.)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ffb0)$$If:V 44440)ֈp s& 2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l2l55v 55d55Ff2